گروه موسیقی بربط

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Rick Landry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

شهرزاد

سال ۲۰۰۸ در کلاس دفّ استاد محلاتی پذیرفته شدم و در گروه بربط دفّ میزنم.

موسیقی‌ علاوه آدر اینکه آرامش بخش است، برای من تمرین هماهنگی‌ و هارمونی می‌‌باشد.

این به خصوص همنوازی در یک گروه مشهود است، چراکه

موج آهنگی دلپذیر و سرمست کننده در فضا فرزند پیوند ساز‌ها و روح‌های کوک شده می‌باشد.

 • telegram_logo_001

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Rick Landry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Rick Landry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Rick Landry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Jessica Lake

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

Rick Landry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

 • Black Twitter Icon

0179-282 8012

©2019 by Barbat – Deutsch-persischer Kulturverein e.V. انجمن فرهنگی ایران آلمان بربط. Proudly created with Wix.com